Zgodnie z obowiazujacymi przepisami Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiazek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Jest on zobligowany do poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. Jest także obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom związanym z wykonywaną pracą (art. 226 i 227 k.p.).Pracodawca ma również obowiązek zapewnienia kandydatom do pracy oraz pracownikom lekarskich badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Badania kontrolne przeprowadzane są w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy w danej firmie, na określonym stanowisku.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia, lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (art. 229 k.p.).Nie ulega wątpliwości, że pracodawca ponosi koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych oraz inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej ze względu na warunki pracy. Jak dużą rangę nadał ustawodawca opiece medycznej nad pracownikami świadczą również zapisy, ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U. nr 96, póz. 593 z 1997 r.).

 

Lekarz może zbadać pracownika jedynie na podstawie skierowania od pracodawcy, w którym opisane są ewentualne narażenia.

Posiadam szerokie uprawnienia w zakresie medycyny pracy łącznie z badaniami osób narażonych na promieniowanie jonizujące, osób prowadzących samochody w ramach obowiązków służbowych oraz licencjonowanych pracowników ochrony.

PROSZĘ NIE DZWONIĆ W SPRAWIE BADAŃ "PRYWATNYCH"- BEZ UMOWY Z PRACODAWCĄ, GDYŻ TAKIE BADANIA SĄ NIEZGODNE Z PRAWEM, USTAWA O SŁUŻBIE MEDYCYNY PRACY STANOWI WYRAŹNIE, IŻ LEKARZ MOŻE ZBADAĆ PRACOWNIKA JEDYNIE NA PODSTAWIE SKIEROWANIA OD PRACODAWCY, Z KTÓRYM MA PODPISANĄ UMOWĘ.